Informasi dan Bantuan Deutsch echt einfach

Keterangan track audio Deutsch echt einfach


1. Deutsch echt einfach A1.1

A. Kursbuch, Lektion 1-6, halaman 8-73

(Track , Lektion, Übung)

A1_kb_01, L1, Ü1

A1_kb_02, L1, Ü5

A1_kb_03, L1, Ü6

A1_kb_04, L1, Ü8

A1_kb_05 , L1, Ü10

A1_kb_06 , L1, Ü15

A1_kb_07,  L1, Ü17

A1_kb_08, L1, Ü24

A1_kb_09, L1, Phonetik, Ü1

A1_kb_10, L1, Zwischenstopp 1, Ü3

A1_kb_11, L2, Ü1

A1_kb_12, L2, Ü5

A1_kb_13, L2, Ü6

A1_kb_14, L2, Ü7

A1_kb_15, L2, Ü9

A1_kb_16, L2, Ü11

A1_kb_17, L2, Ü13

A1_kb_18, L2, Ü15

A1_kb_19, L2, Ü19

A1_kb_20, L2, Ü21

A1_kb_21, L2, Phonetik, Ü1

A1_kb_22, L2, Phonetik, Ü2b

A1_kb_23, L2, Zwischenstopp 2, Ü4

A1_kb_24, L2, Zwischenstopp 2, Ü5

A1_kb_25, L3, Ü1

A1_kb_26, L3, Ü4

A1_kb_27, L3, Ü6

A1_kb_28, L3, Ü9

A1_kb_29, L3, Ü10

A1_kb_30, L3, Ü12

A1_kb_31, L3, Ü15

A1_kb_32, L3, Phonetik, Ü1

A1_kb_33, L3, Phonetik, Ü2

A1_kb_34, L3, Phonetik, Ü3

A1_kb_35, L3, Zwischenstopp 3, Ü4

A1_kb_36, L3, Zwischenstopp 3, Ü5

A1_kb_37, L4, Ü1

A1_kb_38, L4, Ü4

A1_kb_39, L4, Ü8

A1_kb_40, L4, Ü13

A1_kb_41, L4, Ü16

A1_kb_42, L4, Phonetik, Ü1a

A1_kb_43, L4, Phonetik, Ü1b

A1_kb_44, L4, Phonetik, Ü3

A1_kb_45, L4, Zwischenstopp 4, Ü4

A1_kb_46, L5, Ü1

A1_kb_47, L5, Ü7

A1_kb_48,, L5, Ü8

A1_kb_49, L5, Ü11

A1_kb_50, L5, Ü13

A1_kb_51, L5, Phonetik, Ü1

A1_kb_52, L5, Zwischenstopp 5, Ü3


B. Übungsbuch, Lektion 1-6, halaman 76-123

(Track , Lektion dan Übung)

A1_ub_01, L1, Ü6

A1_ub_02, L1, Ü12

A1_ub_03, L1, Ü18

A1_ub_04, L2, Ü9

A1_ub_05, L2, Ü11

A1_ub_06, L2, Ü13

A1_ub_07, L2, Ü15

A1_ub_08, L2, Ü22

A1_ub_09, L3, Ü11

A1_ub_10, L3, Ü14

A1_ub_11, L3, Ü22

A1_ub_12, L4, Ü9

A1_ub_13, L4, Ü10

A1_ub_14, L4, Ü23

A1_ub_15, L5, Ü6

A1_ub_16, L5, Ü25

2. Deutsch echt einfach A1.2

A. Kursbuch, Lektion 7-10, halaman 8-79

(Track , Lektion, Übung)

A1_kb_53, L6, Ü2

A1_kb_54, L6, Ü4

A1_kb_55, L6, Ü7

A1_kb_56, L6, Ü8

A1_kb_57, L6, Ü13

A1_kb_58, L6, Ü14

A1_kb_59, L6, Ü17

A1_kb_60, L6, Phonetik, Ü1a

A1_kb_61, L6, Phonetik, Ü1b

A1_kb_62, L6, Phonetik, Ü2a

A1_kb_63, L6, Phonetik, Ü2b

A1_kb_64, L6, Zwischenstopp 6, Ü2

A1_kb_65, L7, Ü2

A1_kb_66, L7, Ü4

A1_kb_67, L7, Ü6

A1_kb_68, L7, Ü9

A1_kb_69, L7, Ü10

A1_kb_70, L7, Ü12

A1_kb_71, L7, Phonetik, Ü1

A1_kb_72, L7, Phonetik, Ü2

A1_kb_73, L7, Zwischenstopp 7, Ü2

A1_kb_74, L8, Ü1

A1_kb_75, L8, Ü9

A1_kb_76, L8, Ü16

A1_kb_77, L8, Phonetik, Ü1

A1_kb_78, L8, Phonetik, Ü3

A1_kb_79, L8, Zwischenstopp 8, Ü3

A1_kb_80, L9, Ü8

A1_kb_81, L9, Ü12

A1_kb_82, L9, Ü15

A1_kb_83, L9, Phonetik, Ü1a

A1_kb_84, L9, Phonetik, Ü1b

A1_kb_85, L9, Phonetik, Ü2

A1_kb_86, L9, Zwischenstopp 9, Ü2

A1_kb_87, L10, Ü1

A1_kb_88, L10, Ü8

A1_kb_89, L10, Ü10

A1_kb_90, L10, Ü13

A1_kb_91, L10, Ü16

A1_kb_92 ,L9, Phonetik, Ü1

A1_kb_93, L9, Phonetik, Ü2

A1_kb_94 ,L9, Zwischenstopp 10, Ü3


B. Übungsbuch, Lektion 7-10, halaman 80-133

(Track , Lektion dan Übung)

A1_ub_17, L6, Ü8

A1_ub_18, L6, Ü16

A1_ub_19, L6, Ü22

A1_ub_20 ,L7, Ü9

A1_ub_21, L7, Ü20

A1_ub_22, L8, Ü20

A1_ub_23, L8, Ü26

A1_ub_24, L9, Ü8

A1_ub_25, L9, Ü9

A1_ub_26, L9, Ü22

A1_ub_27, L10, Ü3

A1_ub_28, L10, Ü5

A1_ub_29, L10, Ü11

A1_ub_30, L10, Ü18

3. Deutsch echt einfach A2.1


A. Kursbuch, Lektion 11-14 , halaman  8-67

(Track , Lektion , Übung)

A2_kb_01, L11, Ü1

 

A2_kb_02,  L11, Ü4 

 

A2_kb_03, L11, Ü7

 

A2_kb_04, L11, Ü12

 

A2_kb_05, L11, Ü13

 

A2_kb_06, L11, Ü19 

 

A2_kb_07, L11, Phonetik, Ü1

 

A2_kb_08,  L11, Phonetik, Ü2

 

A2_kb_09, L11, Zwischenstopp 11, Ü3 

 

A2_kb_10,  L12, Ü4

 

A2_kb_11, L12, Ü7

 

A2_kb_12, L12, Phonetik, Ü1 

 

A2_kb_13, L12, Phonetik, Ü2 

 

A2_kb_14, L12, Zwischenstopp 12, Ü2 

 

A2_kb_15, L13, Ü1

 

A2_kb_16, L13, Ü3

 

A2_kb_17, L13, Ü5

 

A2_kb_18, L13, Ü13

 

A2_kb_19, L13, Ü19

 

A2_kb_20, L13, Phonetik, Ü1

 

A2_kb_21, L13, Phonetik, Ü2 

 

A2_kb_22, L13, Zwischenstopp 13, Ü2


A2_kb_23, L14, Ü2

 

A2_kb_24, L14, Ü3

 

A2_kb_25, L14, Ü9 

 

A2_kb_26, L14, Ü16

 

A2_kb_27, L14, Phonetik, Ü2

 

A2_kb_28, L14, Phonetik, Ü3

 

A2_kb_29, L14, Phonetik, Ü4

 

A2_kb_30, L14, Zwischenstopp 14, Ü3 

B. Übungsbuch, Lektion 11-14, halaman 68-113

(Track , Lektion , Übung)

676527_CD2_Track_001, L11, Ü15 

 

676527_CD2_Track_002, L11, Ü27

676527_CD2_Track_003, L12, Ü23

 

676527_CD2_Track_004, L13, Ü9

 

676527_CD2_Track_005, L14, Ü11


676527_CD2_Track_006, L14, Ü25

4. Deutsch echt einfach A2.2


A. Kursbuch, Lektion  15-18, halaman 8-71

(Track , Lektion, Übung)

A2_kb_31, L15, Ü1

 

A2_kb_32, L15, Ü3

 

A2_kb_33, L15, Ü9

 

A2_kb_34, L15, Ü11

 

A2_kb_35,  L15, Phonetik, Ü1 

 

A2_kb_36, L15, Zwischenstopp 15, Ü2 

 

A2_kb_37, L16, Ü1

 

A2_kb_38, L16, Ü12

 

A2_kb_39, L16, Ü14

 

A2_kb_40, L16, Ü19

 

A2_kb_41, L16, Ü21

 

A2_kb_42, L16, Ü26

 

A2_kb_43, L16, Phonetik, Ü1

 

A2_kb_44, L16, Zwischenstopp 16, Ü2

 

A2_kb_45,  L17, Ü3

 

A2_kb_46, L17, Ü6

 

A2_kb_47, L17, Ü13

 

A2_kb_48, L17, Ü14

 

A2_kb_49, L17, Ü16

 

A2_kb_50, L17, Phonetik, Ü2

 

      A2_kb_51, L17, Zwischenstopp 17, Ü2 

 

A2_kb_52, L18, Ü9


A2_kb_53, L18, Ü1

 

A2_kb_54, L18, Ü12

 

A2_kb_55, L18, Ü17

 

A2_kb_56, L18, Phonetik, Ü1


A2_kb_57, L18, Zwischenstopp 18, Ü2 

B. Übungsbuch, Lektion 15-18, halaman 72-121

(Track , Lektion , Übung)


676527_CD2_Track_007,   L15, Ü3


676527_CD2_Track_008,  L15, Ü10

 

676527_CD2_Track_009,  L15, Ü22

 

676527_CD2_Track_010,  L16, Ü7

 

676527_CD2_Track_011, L17, Ü10

 

676527_CD2_Track_012,  L18, Ü15

 

676527_CD2_Track_013,  L18, Ü17